0913212818

Eusideroxylon zwageri,譯 婆羅洲鐵木,施工 阿瑞 0913212818。
交通大學第二餐廳 戶外鋼構木平台 。

Eusideroxylon zwageri,婆羅洲鐵木, 鋼構木平台
底樑:鋼構 鐵木井字樑
木料:婆羅洲鐵木 Eusideroxylon zwageri

照片一 婆羅洲鐵木 鋼構木平台Eusideroxylon zwageri
照片二Eusideroxylon zwageri
照片三Eusideroxylon zwageri
照片四婆羅洲鐵木
照片五Eusideroxylon zwageri